Privacy

Privacyverklaring Studievereniging GeoVUsie

De Studievereniging GeoVUsie is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk, voor de studies Aardwetenschappen en Aarde, economie en duurzaamheid. Voor de ledenadministratie en daardoor het algeheel functioneren van de vereniging verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermeldenvoor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken door middel van het tekenen van het ledencontract in het geval van nieuwe leden. In het geval van huidige leden zullen zij via een mail op de hoogte worden gesteld van de veranderingen en ga je hier met terugwerkende kracht mee akkoord;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. In beide gevallen zullen wij je erover inlichten;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemenom jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraagter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het afsluiten van een lidmaatschap, het aanmaken van een account op www.geovusie.nl , of het doen of ontvangen van transacties bij de vereniging lever je bepaalde gegevens aan ons. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke interacties je met de vereniging hebt.

 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • gebruikersnaam
 • geslacht
 • IBAN
 • lidmaatschapsnummer
 • studentennummer
 • studie
 • technische meetgegevens van de apparatuur zijnde IP-adres en Google Analytics
 • telefoonnummer
 • postcode
 • telefoonnummer van je ouders
 • adres van je ouders
 • IP-adres
 • foto’s

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • voor onze ledenadministratie en ledentelling.
 • om met jou of je ouders te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post. Denk bij communicatie met je ouders aan noodgevallen of voor de ouderdag
 • om onze website te verbeteren.
 • om de legitimiteit van de accounts op de site te kunnen natrekken.
 • voor financiële interacties.
 • ter vereeuwiging van activiteiten en momenten.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens worden gedeeld met de Stichting Houtzagerij in den Koele Blonde. Dit omdat de activiteiten van de Stichting en de vereniging vaak vervlochten zijn en ze hetzelfde bestuur delen.

Wij kunnen jouw gegevens aan derden verstrekken als dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. In beide gevallen zullen wij je hierover inlichten en toestemming vragen. Je naam op een officiële inschrijflijst voor een activiteit zetten telt als toestemming.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er met een overeenkomst voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Bij persoonsgegevensverstrekking aan derden moet je bijvoorbeeld denken aan dat de stichting Houtzagerij in den Koele Blonde ook toegang heeft tot het ledenbestand, het verstrekken van gegevens voor vliegreizen of het boeken van hotels of ter administratie bij bedrijvenbezoeken.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Het Dagelijks Bestuur is de beheerder van de gegevens en kan, mochten zij dit nodig vinden, bepaalde leden/commissies machtigen om een selectie van de gegevens in te zien en te bewerken. Denk hierbij aan de toegang van de Paparazcie tot de foto’s of die van de Geoweb tot de website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen mochten omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Mocht je jou persoonsgegevens willen inzien, wijzigen of verwijderen of heb je vragen omtrent dit document of andere privacy gerelateerde zaken, dan kan je met het Dagelijks Bestuur contact opnemen via de volgende wegen:

 Telefonisch 020-5987411
Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
 E-mail bestuur@geovusie.nl
 In de bestuurskamer Kamer M-138
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam

Autoriteit Persoonsgegevens

In het geval dat het Dagelijks Bestuur je niet afdoende kan helpen met je vragen of klachten omtrent privacy en persoonsgegevens, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacywaakhond in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 juni 2018.

Sponsoren